Kontakt:

Mag. jur. Paul Hofmann
E-Mail: hofmann-paul@mdw.ac.at
Tel: +43 1 71155 6220